POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

§ 1. Postanowienia Ogólne i Administrator Danych

 1. 1 Dbamy o prywatność i bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników strony internetowej prowadzonej pod adresem www.dorotaptak.pl (dalej jako: Serwis). Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

 1. 2 Administratorem danych jest Dorota Ptak Progressiocoaching z siedzibą w Krakowie, Stanisława Kostki Potockiego 13/2, NIP 8732596433.

 1. 3 Dane do kontaktu: kontakt@dorotaptak.pl

 1. 4 Na potrzeby odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” używany jest zamienienie z określeniem „Ty”, „Administrator”  zamiennie z „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 1. 5 Dane osobowe podawane na naszej stronie www.dorotaptak.pl są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

1.6  Dorota Ptak Progressiocoaching jest także administratorem osób zapisanych na newsletter na stronie        

       www.dorotaptak.pl.

§ 2. Cel i zakres zbierania danych oraz odbiorcy danych

2.1   Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyrażenie przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Zgoda jest wyrażana poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza kontaktowego lub zaznaczenie w odpowiednim miejscu w procesie zapisu na newsletter. Dane podane w formularzu przetwarzane są dla celów określonym w danym formularzu, najczęściej w celu umożliwienia kontaktu z użytkownikiem drogą poczty elektronicznej lub innego kontaktu handlowego. Zgoda na przetwarzanie danych może zostać również wyrażona w celu marketingowym a taką zgodę można w każdej chwili wycofać.

2.2  Cel i zakres zbierania Twoich danych osobowych przez Nas za każdym razem wynikają z Twojej zgody lub       

       przepisów prawa.

2.3  Dane osobowe mogą być wykorzystywane w szczególności dla następujących celów:

 • działań marketingowych, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
 • wysyłanie newslettera bądź wysyłkę wiadomości SMS po wyrażeniu odpowiedniej zgody,
 • ulepszenia naszej oferty,
 • w innych celach określonych w niniejszej polityce prywatności.

2.4  W przypadku przekazania danych na podstawie zgody informujemy, że zgoda może być cofnięta w każdym czasie        bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

2.5   Niepodanie danych osobowych, w zależności od celu, w jakim są podawane skutkuje brakiem możliwości    korzystania z usług oferowanych przez Administratora (np. realizacja usługi) czy otrzymywania informacji o promocjach lub ofertach specjalnych oferowanych przez Administratora.

2.6   Jako administrator danych osobowych możemy przekazywać Twoje dane osobowe, na podstawie odrębnej Umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, dotyczy to wyłącznie usług takich jak dostawca hostingu, podmiot zapewniający usługę poczty elektronicznej, systemu do wysyłania newsletteru.

2.7   Twoje dane osobowe mogą być również przekazywane uprawnionym organom państwowym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, na ich żądanie i po spełnieniu przesłanek potwierdzających niezbędność pozyskania od nas tych danych.

2.8  Nie przekazujemy, ani nie mamy zamiaru przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub

       organizacji międzynarodowej.

2.9   Twoje dane przechowujemy przez okres obowiązywania umowy oraz okres wymagany dla przechowywania dokumentów zgodny z aktualnie obowiązującą ustawą o rachunkowości lub do momentu cofnięcia zgody, jeśli ta była podstawą przetwarzania.

2.10. Twoje dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

§ 3. Twoje Prawa zgodnie z RODO

3.1. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przysługują Tobie następujące prawa:

 • Prawo dostępu do Twoich danych osobowych. Masz prawo do uzyskania od nas informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych. Masz również prawo do uzyskania dostępu do tych danych osobowych, kopii danych, a także informacji, o których szczegółowo traktuje art. 15 ust. 1 RODO.
  • Prawo do sprostowania danych osobowych. Masz prawo zażądać, abyśmy niezwłocznie sprostowali Twoje dane osobowe, które są nieprawidłowe. Masz również prawo zażądać, abyśmy uzupełnili niekompletne dane osobowe.
  • Prawo do usunięcia danych osobowych. W każdej chwili masz prawo żądać, żebyśmy niezwłocznie usunęli Twoje dane osobowe. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Użytkownika zgody pozostaje zgodne z prawem. Dane zostają usunięte gdy Twoje dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji celów dla których zostały zebrane lub są przetwarzane, sprzeciwiłeś się ich przetwarzaniu, a my nie mamy uzasadnionych prawnie, nadrzędnych podstaw ich przetwarzania, przetwarzaliśmy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, musimy usunąć Twoje dane osobowe, aby wywiązać się z prawnie nałożonego na nas obowiązku; cofniesz  zgodę, na której opiera się przetwarzanie i brak będzie innej podstawy prawnej przetwarzania.
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Masz prawo żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych w następujących przypadkach:
   • jeśli kwestionujesz prawidłowość Twoich danych osobowych, które przetwarzamy,
   • jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, a sprzeciwiasz się ich usunięciu, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania,
   • jeśli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń,
   • jeśli wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.
 • Prawo do przeniesienia danych. Masz prawo, aby otrzymać od nas dane osobowe lub upoważnić nas do przesłania Twoich danych osobowych innemu administratorowi w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie, jeżeli przesłanie jest technicznie możliwe.
 • Z powyższych praw, można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem: kontakt@dorotaptak.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby Administratora, określając uzasadnienie i treść żądania, np. w razie żądania usunięcia danych bądź ich zmiany należy wskazać nowy adres e-mail, na który ma być świadczona usługa newslettera.
 • Rozpoznanie żądania następuje bez zbędnej zwłoki, w terminie nie później niż 30 dni od dnia doręczenia żądania. Jeśli zdecydujesz się skorzystać z powyższych praw, udzielimy Tobie odpowiedzi co do rozpatrzenia żądania, bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania żądania.
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

§ 4. Newsletter – informacje handlowe

4.1. Posiadamy techniczną możliwość komunikowania się z Tobą na odległość (np. wiadomość e-mail).

4.2. Informacje handlowe związane z prowadzoną przez nas działalnością (informacje o nowościach, promocjach i aktualnościach) mogą być przesyłane wyłącznie zgodnie z wyrażoną przez Ciebie wolą w celu realizacji umowy o świadczenie usługi Newsletter.

§ 5. Polityka Plików Cookies

5.1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

 • Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 • Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu – Dorota Ptak Progressiocoaching z siedzibą w Krakowie, Stanisława Kostki Potockiego 13/2, NIP 8732596433.

 • Pliki cookies wykorzystywane są w celu tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  • W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  • Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
  • Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Pozostałe informacje techniczne
Twoje dane osobowe są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, w tym rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych.

§ 6. Postanowienia końcowe

W związku z ciągłym rozwojem i postępem techniki zasady określone w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie. O zmianie tych zasad zostaniesz poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż na 7 dni przed ich wprowadzeniem, poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej www.dorotaptak.pl

Żadna zmiana nie wpłynie negatywnie na fundamentalne prawo użytkownika do sprawowania przez niego kontroli nad przetwarzanymi przez nas danymi.